Toll Free : 1660 01 66 666
Customer Login New User? Sign Up Login
Office Hours
Sunday-Thursday :   9:30AM - 5:30PM
Friday :   9:30AM - 2:00PM
Recent Updates  
Published

Sagarmatha Insurance Company Limited
Bhagwati Marg, Naxal, Kathmandu

Agent Training 2018

Posted on 2018-08-20

+Read More

International Award 2018

Posted on 2018-06-17

Sagarmatha Insurance Co. Limited receiving the 'Emerging Asia Insurance Award 2018' held in Bangkok, Thailand. +Read More

Bancassurance Aggrement Signing Ceremony

Posted on 2018-02-04

Bancassurance Aggrement Between Janta Bank and Sagarmatha Insurance +Read More

Publicized Company Detail upto 2074/06/31

Posted on 2017-11-26

सुचनाको हक सम्बन्धि एन २०६४ को दफा ५ (३) र सुचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्बजनिक गरिएको विवरण +Read More

Insurance Agent Training 2074 (Butwal Branch)

Posted on 2017-11-12

यस सगरमाथाइन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमाअभिकर्ता भई कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तीहरुको सुबिधालाई ध्यानमा राखी यही मिति २०७४/०८/१५ गते देखी २०७४/०८/१७ गते सम्म तपसिल बमोजिमको स्थान र समयमा "कम्पनीको बीमा अभिकर्ताको आधारभूत तालिम" संचालन हुने भएकोले तपशिलमा उल्लेखि +Read More

Career Opportunity 2074

Posted on 2017-10-26

In line with company's expansion and growth strategy, we seek to employ number of potential candidates for corporate and branch offices. All qualified and interested candidates with desire to make career in Insurance Industry are advised to put forward... +Read More

 1 2 Next 

Last Updated on 2018-08-20